បង្កើតលុយពី $1 ទៅ $100 តាមរយៈ Futures Trading | Crypto Futures Trading Video Tutorialបង្កើតលុយពី $1 ទៅ $100 តាមរយៈ Futures Trading | Crypto Futures Trading Video Guide

ក្នុងការជួញដូរ Future អ្នកអាចចូលរួមក្នុងចលនាទីផ្សារ និងរកប្រាក់ចំណេញដោយបន្តកិច្ចសន្យាអនាគតវែង ឬខ្លី ហើយការត្រេត Futures គឺខុសពី Spot Trading ដោយសារជា Leverage​​ & Margin ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយើងអាច Turn $5 ទៅ $50 បានតាមរយៈ Futures Trading

Join Membership:
Binance Referral:
Binance Future Referral: boysamoum

Connect with BSM:

#BOYSAMOUM #Binance #Bitcoin

source

21 thoughts on “បង្កើតលុយពី $1 ទៅ $100 តាមរយៈ Futures Trading | Crypto Futures Trading Video Tutorial”

 1. Hello my khmer family.  I am offering you and your follower an opportunity to invest in a crypto gem call VOLT INU. Do not delay. This is once in a lifetime.  Buddha bless you all.

  Reply
 2. Admin Binance saving account it pay interest per year man? ex: I deposit saving account with interest 5% so it pay us daily little by little until we get 5% from our saving in one year. is it right? or it pay us 5% per day?

  Reply
 3. បងពន្យល់បានក្បោះក្បាយល្អ ទាស់តែនិយាយរៀងញាប់

  Reply
 4. ចង់ចូលសហគមកម្ពុជា​ crypto ធ្វើររបៀបមិច អគុណ

  Reply
 5. សុំសួរ១បង បើយើងមានលុយតិចតួចតើយើងអាច trade កាក់ធំៗបានទេបង?

  Reply
 6. សួរស្តីបង សុំសួរតិច BTC / BUSD និង BTC/ USDT ដូចគ្នាឬខុសគ្នាបង???

  Reply

Leave a Comment